Er is sprake van een opwaardering van de functie van Compliance Officer

‘Op 4 november start de Universiteit van Amsterdam met een registeropleiding bestemd voor de ervaren compliance professional en operational risk manager. De compliance en risk functie krijgt met deze opleiding een academische grondslag en de erkenning die het verdient. In tegenstelling tot andere sleutelfuncties binnen grote ondernemingen zoals de Auditor, Actuaris en Controller kent de compliance functie nog geen academische verankering. En dat in tijden dat wet- en regelgeving toeneemt, ESG een onderwerp is dat niet meer valt weg te denken en de roep om transparantie groeit. Van organisaties wordt geëist dat ze ‘in control’ zijn. Dat stelt andere eisen aan de Compliance Officer.’

Compliance nieuwe stijl

‘Compliance, oude stijl, is incident gedreven. We leren van wat er fout gaat en anticiperen daarop. In de  huidige, snel veranderende tijd, verwacht de organisatie van Compliance dat ze vooruitkijken. Visie en beleid ontwikkelen op de issues die morgen spelen. Proactief, naar de geest van de wet, de vinger leggen op wat schadelijk is en hier de organisatie tegen wapenen. Dat vraagt om verbreding van de traditionele horizon. De Compliance Officer als verbinder van de verschillende werelden binnen de risk kolom.

Laat me een voorbeeld geven: De wereld om ons heen is op z’n zachts gezegd turbulent. Denk daarbij aan Corona, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, klimaatveranderingen, cyberdreiging, monetaire problemen, de opkomst van China en de impact van nieuwe technologieën. Organisaties reageren hierop, bijvoorbeeld door te digitaliseren. Reactief beperkt de Compliance Officer zich hierbij tot het verantwoord inregelen van bijvoorbeeld het gebruik van algoritmes. Compliance nieuwe stijl gaat een stap verder en toets of het maatschappelijke belang wel voldoende wordt meegenomen. Kunnen onze medewerkers nog wel mee in deze verandering en zo niet zouden we dan niet zwaarder in moeten zetten op educatie?’

Rob Schotsman is hoogleraar Bank- en Verzekeringsleer aan de UvA en initiatiefnemer van de Registeropleiding Compliance Risk Management. ‘Ook inzichten op het vlak van risicomanagement veranderen en hebben impact op de professie van Compliance Officer. Het gaat niet langer om het sommetje maken (bijvoorbeeld kwantificeren van marktrisico’s via Value at Risk- of RAROC-methodes), maar het gaat erom te zorgen dat de bedrijfsvoering op orde is. Dat vraagt om een integrale risicoanalyse met aandacht voor de strategische, financiële en operationele risico’s vanuit drie dimensies bezien: het bedrijfsbelang, het klantbelang en het maatschappelijk belang.’

Registeropleiding Compliance Risk Management

Bij de Compliance Officer nieuwe stijl horen academische vaardigheden. Daar geven we invulling aan met de nieuwe opleiding. Niet alleen theoretisch maar ook door voor een peer-to-peer aanpak te kiezen over de verschillende sectoren heen. Zo worden theorie, nieuwe invalshoeken en praktijk met elkaar verweven, uitmondend in een monitoring of 24-maanden plan voor de organisatie.

Met de Registeropleiding is de ambitie om een academische standaard voor het vakgebied te ontwikkelen gerealiseerd. Daarmee wordt recht gedaan aan deze prachtige professie en helpt het hen zich beter te positioneren binnen de risk kolom.

Lees meer over de opleiding Compliance Risk Management