Vacatures Auditors en Accountants

Wat is een Auditor?

Een auditor geeft aanvullende zekerheid aan bestuur en management van een organisatie over de mate waarin de bedrijfsvoering wordt beheerst en over de toereikendheid van de risicobeheersingsystemen, inclusief de daarbij behorende rapportages, en de daarbij behorende advisering. Een financiële auditor is veelal opgeleid als accountant.

Expertbibliotheek

Wat is een Accountant?

De Accountant stelt vast of de jaarrekening van een organisatie een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid, en geeft zijn oordeel daarover weer in een accountantsverklaring. Naast de controleverklaring met een eindoordeel, kan de accountant allerlei bevindingen die naar voren zijn gekomen bij zijn onderzoek rapporteren aan de leiding van de organisatie in de vorm van een accountantsverslag of een management letter. Behalve jaarrekeningen controleert een accountant ook andere (financiële) rapportages waarin verantwoording over iets wordt afgelegd, bijvoorbeeld een milieuverslag of een subsidieafrekening.

» Bekijk hier vacatures voor accountants

De beroepsaanduiding registeraccountant (RA) is wettelijk beschermd. De registeraccountant (RA) is universitair opgeleid en staat ingeschreven in het accountantsregister van de NBA. RA’s moeten zich houden aan strenge wettelijke eisen over de uitvoering van hun vak. Het Burgerlijk Wetboek verplicht organisaties met een bepaalde omvang tot controle van de door hen opgestelde jaarrekening. Alleen een register accountant mag deze zogenaamde wettelijke controle uitvoeren.

De rol van een auditor is afhankelijk van de specialisatie. In veel gevallen zijn auditors degene die een onafhankelijke oordeel vormen over de juistheid en redelijkheid van de jaarrekening van de onderneming die door accountants wordt opgesteld. Deze oordeelsvorming is vaak op deelgebieden:

Klik hier voor een overzicht van audittitels (nationaal en internationaal)

Wat is een Internal Auditor?

De internal auditor beoordeelt in welke mate zijn organisatie erin slaagt om het bedrijfsproces en de daarmee samenhangende risico’s te beheersen. Dit gebeurt in de volle breedte van systemen, productie, techniek, marketing en human resources van de organisatie. De IA zal in de regel naar aanleiding van zijn bevindingen aanbevelingen geven over het terugdringen van risico’s. Een interne audit is een onafhankelijk onderzoek waarmee een organisatie haar eigen bedrijfsprocessen tegen het licht houdt en de kwaliteit monitort.

» Bekijk hier vacatures voor internal auditors

De laatste jaren spelen interne auditors een steeds grotere rol van betekenis in het beheersen van risico’s, zeker wanneer zij naar de volle breedte van de bedrijfsvoering kijken. Hiermee neemt ook het belang van risicomanagement toe. Een intern onderzoek kan helpen om risico’s tijdig in kaart te brengen. Een effectieve (internal) auditfunctie is volgens DNB niet alleen essentieel bij het borgen van een integere bedrijfsvoering, maar is ook een belangrijke informatiebron voor toezichthouders. Dit maakt de interne auditor tot een onmisbare schakel in goede (corporate) governance.

Wat is een Operational Auditor?

De operational auditor onderzoekt de bedrijfsprocessen en de bestuurlijke beheersorganisatie.Daarbij wordt gekeken naar de inrichting en aansturing van de organisatie maar ook naar de opzet en kwaliteit van allocatie-, informatie-, communicatie- en controlesystemen. Operational auditors rapporteren in hoeverre de organisatie de ‘operatie’ op orde heeft. Risico’s worden in kaart gebracht en beheersmaatregelen worden getroffen. Denk bijvoorbeeld aan functiescheiding, kaders & richtlijnen, AO-procedures, etc.

» Bekijk hier vacatures voor operational auditors

De titel Register Operational Auditor (RO) is gekoppeld aan een door de SVRO erkende universitaire opleiding en tenminste drie jaar praktijkervaring.

[videoplayer]
Video: Wat doet een operational auditor - IIA Nederland

Wat is een IT Auditor of EDP Auditor?

De register EDP-auditor (RE) (= IT Auditor) oordeelt en adviseert over de IT beheersing en - beveiliging in een organisatie. Ook de afstemming tussen bedrijfsprocessen en IT staat centraal. Zekerheid over de kwaliteit van IT wordt van steeds groter belang. Niet alleen vanwege de veiligheid maar ook ten aanzien van continuïteit, transparantie, governance en compliance. Denk ook aan de zekerheid (assurance) van uitbestede diensten. IT-auditors hebben de erkende universitaire opleiding tot IT-auditor voltooid en kunnen tenminste drie jaar praktijkervaring aantonen. Pas dan kunnen ze worden ingeschreven als Register EDP-auditor (RE). Met de inschrijving in het register verbinden ze zich aan de gedrags- en beroepsregels en zijn ze onderworpen aan tuchtrechtspraak.

» Bekijk hier vacatures voor it auditors

Overigens wordt de functienaam auditor ook gebruikt bij het uitvoeren van andersoortige audits, zoals safety, health & environment audits of bij bijzondere onderzoeken die bijvoorbeeld het gevolg zijn van fraudes (forensic auditor). Met compliance audits wordt onderzocht of de organisatie voldoet aan de voor die organisatie geldende in- en externe wet- en regelgeving. (zie ook www.compliancecarriere.nl )

Meer vacatures voor Auditors en Accountants:

Welke beroepsorganisaties voor Auditors en Accountants zijn er?

Beroepsorganisaties spelen een belangrijke rol bij de opleiding tot en permanente bijscholing van accountants en auditors. Ook bevorderen zij de kwaliteit van de werkzaamheden door hier standaarden voor op te stellen.

IIA Nederland

IIAHet Instituut voor Internal Auditors (IIA) is de beroepsorganisatie voor internal auditors. IIA Nederland heeft ruim 2.800 leden en is onderdeel van de internationale IIA organisatie met meer dan 180.000 leden in bijna 190 landen.

De missie van het IIA is om internal audit in Nederland verder te ontwikkelen en te promoten en daarvoor internal auditors, bestuurders en andere belanghebbenden te ondersteunen bij een succesvolle invulling van de Internal Audit Functie (IAF).

Video: Wat maakt internal audit leuk? - IIA Nederland

Hoofdtaken zijn:

 • Profilering van het vak – Het IIA voert een continue dialoog met de belangrijkste stakeholders, zoals toezichthouders, corporate governance commissies, beroepsorganisaties en belangenbehartigers, over de relevantie van internal audit als onmisbare schakel binnen corporate governance.
 • Kwaliteitsbewaking - IIA Nederland houdt het vertrouwen in de beroepsgroep hoog door het uitvoeren van kwaliteitstoetsingen naar het aanwezige stelsel van kwaliteitsbeheersing binnen individuele internal auditafdelingen (eens per vijf jaar).
 • Vaktechnische ondersteuning - IIA Global publiceert de Internal Audit Standaarden en aanvullende guidance. IIA Nederland publiceert daarnaast diverse position papers, discussion papers, het Audit Magazine en andere nadere uitwerkingen van relevante thema’s ter verduidelijking en verrijking van kennis en vaardigheden in de Nederlandse context. IIA Nederland biedt een totaaloverzicht van alle relevante trainingen op het gebied van auditing via de IIA Academy. Daarnaast organiseert het IIA op maat gemaakte, inhouse trainingen voor internal auditfuncties die hier behoefte aan hebben. De Stichting Vaktechnisch Onderzoek (SVO) van IIA Nederland financiert vaktechnisch en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van internal auditing.

(Bron: website IIA / Infographic


NOREA

NOREADe Nederlandse Orde van Register EDP-auditors (NOREA) is de beroepsorganisatie van IT-auditors. De organisatie heeft momenteel 1.700 leden en ruim 300 aspirantleden. NOREA waakt over de deskundigheid van haar leden en bindt hen tevens aan regels voor de beroepsuitoefening.

De doelstellingen van NOREA zijn:

 • bevorderen van de kwaliteit van de beroepsbeoefening
 • het bevorderen van de ontwikkeling van het vakgebied
 • het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de leden.

RE's moeten voldoen aan drie eisen voor inschrijving in het register:

 1. Een diploma van een erkende IT-audit opleiding
 2. Onbesproken gedrag, blijkens een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 3. Tenminste drie jaar aantoonbare ervaring met IT-auditwerkzaamheden

De door NOREA erkende IT-audit opleidingen zijn:

De opleiding tot EDP/IT-auditor wordt in Nederland aangeboden als een postinitiële (master-)opleiding. De IT-audit opleidingen duren ca. 2 tot 2,5 jaar en worden part-time gegeven, zodat de opleiding kan worden gevolgd door studenten die meestal reeds werkzaam zijn in de (IT-)auditpraktijk. Met een juiste vooropleiding (bijvoorbeeld RA of RO-opleiding) kunnen bepaalde vrijstellingen worden verleend of kan de IT-auditopleiding als zgn. 'kopstudie' in een verkorte variant worden gedaan. De opleidingsinstituten kunnen daarover de gewenste informatie geven.

(Bron: website NOREA)


NBA

NBADe Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten).

In het accountantsregister van de NBA staan alle accountants in Nederland ingeschreven. Accountants zijn werkzaam in de openbare praktijk, bij de overheid, als intern accountant en in het management van organisaties. Ze vormen een brede, pluriforme beroepsgroep van ruim 21.000 professionals met gemeenschappelijke gedragsregels. Integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag zijn essentiële waarden voor iedere accountant.

De accountant heeft vanwege zijn of haar cruciale rol in de maatschappij een wettelijk beschermde titel. De NBA beschermt de beide titels die accountants mogen hanteren (RA en AA) en bevordert een goede beroepsuitoefening. Zij doet dit door het opstellen en handhaven van heldere gedrags- en beroepsregels voor alle accountants, door toetsing en door permanente educatie. De beroepsorganisatie bewaakt de kwaliteit van het accountantsberoep en stimuleert de ontwikkeling van het vakgebied. Ook zorgt de NBA er voor dat het accountantsberoep op belangrijke nationale en internationale podia haar stem duidelijk laat horen.

www.nba.nl

Opleidingen Audit

Er zijn verschillende accountantsopleidingen in Nederland. Om Registeraccountant te kunnen worden dient een kandidaat een theoretische opleiding te hebben voltooid aan een van de daartoe erkende Post-Master Accountancy-opleidingen.


International Management Forum

International Management Forum

International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in (vaak certificerende) post-HBO opleidingen, masterclasses en trainingen op het gebied van Compliance, Risk, ICT, Financiën en HRM.

www.imfacademy.com/nl


De volgende universiteiten bieden een erkende Post-Master Accountancy-opleiding aan:

Voor de inschrijving in het RE register is – naast 3 jaar praktijkervaring en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) - een diploma vereist van één van de vier erkende (postgraduate) IT-audit opleidingen:

 •  Erasmus School of Accounting and Assurance (ESAA-Rotterdam)
 • TiasNimbas Business School (Tilburg University)
 • Vrije Universiteit Amsterdam (Post Graduate School)
 • Universiteit van Amsterdam, Business School.

Waar vind je evenementen voor auditors?

Op de volgende sites wordt verwezen naar evenementen en bijeenkomsten op auditgebied:

Waar vind je vakinformatie voor Auditors?

De AccountantAccountant

Accountant is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

www.accountant.nl/magazines


De IT AuditorDe IT-Auditor

De IT-Auditor is het vaktijdschrift van de NOREA voor IT-auditors (RE's ofwel Register EDP Auditors)

www.deitauditor.nl


Audit MagazineAudit Magazine

Audit Magazine, is het vaktijdschrift voor internal en operational auditors van IIA Nederland

www.iia.nl/actualiteit/audit-magazine

Contactgegevens

CareerGuide

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: +31 36 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Auditcarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op of stuur hem in via dit formulier.