Auditor

Als accountant of auditor ben jij de schakel in het verifiëren van financiële informatie, het identificeren van risico's en het verstrekken van waardevol inzicht aan organisaties en belanghebbenden. Alleen vacatures voor internal auditors, operational auditors, IT auditors, accountants en andere verslagleggingsprofessionals. 

Een auditor is in essentie een professional die organisaties onafhankelijk en objectief beoordeelt, waarbij geplande audits gedocumenteerde controles omvatten, gericht op zaken als financiële boekhouding, IT systemen, procesgang en regelgeving. Het belangrijkste doel van audits is het verschaffen van zekerheid aan opdrachtgevers en stakeholders. Auditors spelen een sleutelrol in het beoordelen van de interne beheersingssystemen en processen van een organisatie.


Wat doet een Accountant?

De accountant, ook wel externe accountant genoemd, speelt een cruciale rol door het controleren, beoordelen en opstellen van jaarrekeningen voor bedrijven, organisaties en banken. Ze zijn tevens betrokken bij financiële-administratieve taken, zoals rapportage en verslaglegging. De accountant verstrekt ook de belangrijke accountantsverklaring, waarin wordt bevestigd dat de jaarrekening is gecontroleerd en accuraat bevonden. Deze verklaring is van groot belang voor bedrijfsdirectie, aandeelhouders en schuldeisers.

In Nederland en België is de beroepstitel van accountant wettelijk beschermd. Om accountant te worden, volgt men een specifieke opleiding waarbij kwaliteit en accountancystandaarden centraal staan. De beroepsorganisatie voor accountants, NBA, speelt een leidende rol in opleiding en permanente educatie van accountants.

Een registeraccountant is een hooggekwalificeerde accountant met de titel RA, die officieel geregistreerd is in het accountantsregister van de NBA.  Deze professionals zijn wettelijk gemachtigd om controleverklaringen uit te geven betreffende de nauwkeurigheid van jaarrekeningen. Ze mogen ook de beroepstitel 'RA' achter hun naam dragen, wat wettelijk beschermd is. Registeraccountants zijn universitair opgeleid en voldoen aan strenge wettelijke vereisten voor de uitoefening van hun vak. Het Burgerlijk Wetboek verplicht organisaties van een bepaalde omvang tot het laten controleren van hun jaarrekeningen, en alleen een registeraccountant is bevoegd voor deze zogenaamde wettelijke controle.

Een Accountant-Administratieconsulent, kortweg AA-accountant, is ook een beschermde titel en slechts voorbehouden aan hen die staan ingeschreven in het register van de NBA. De AA-accountant werkt voornamelijk voor het midden- en kleinbedrijf en adviseert ondernemers op administratief, financieel, bedrijfseconomisch en fiscaal gebied. Vanuit hun perspectief bieden ze een uniek inzicht in de financiële positie van een bedrijf. 

De AA-accountant is de financiële en administratieve sparringpartner van de ondernemer en adviseert daarnaast over allerlei aspecten van de bedrijfsvoering: moet ik een bedrijfspand kopen of huren? Moet ik op dit moment wel of geen nieuw personeel aannemen? Welke administratiesoftware past het best bij de uitdagingen en het budget van mijn bedrijf? Dat maakt zijn positie minder onafhankelijk en biedt de samenstellingsverklaring die de AA afgeeft niet de zekerheid van een controleverklaring van de RA.

» Bekijk hier vacatures voor accountants


Wat doet een Auditor?

Een auditor, ook wel internal auditor genoemd, is in essentie een professional die organisaties onafhankelijk en objectief beoordeelt, waarbij geplande audits gedocumenteerde controles omvatten, gericht op zaken als financiële boekhouding, IT systemen, procesgang en regelgeving. Het belangrijkste doel van audits is het verschaffen van zekerheid aan opdrachtgevers over de mate waarin de organisatie erin slaagt om het bedrijfsproces en de daarmee samenhangende risico’s te beheersen. 

De rol van een auditor is afhankelijk van de specialisatie waarbij ze. Vanuit hu onafhankelijke positie helpen ze het management in het beheersen van de risico's. Specialisaties zijn onder andere de Financial Auditor, IT Auditor en Operationele Auditor.

Een overzicht van titels op het gebied van Audit en Control:

Wat doet een Internal Auditor?

De internal auditor beoordeelt in welke mate zijn organisatie erin slaagt om het bedrijfsproces en de daarmee samenhangende risico’s te beheersen. Dit gebeurt in de volle breedte van systemen, productie, techniek, marketing en human resources van de organisatie. De IA zal in de regel naar aanleiding van zijn bevindingen aanbevelingen geven over het terugdringen van risico’s. Een interne audit is een onafhankelijk onderzoek waarmee een organisatie haar eigen bedrijfsprocessen tegen het licht houdt en de kwaliteit monitort.

» Bekijk hier vacatures voor internal auditors

De laatste jaren spelen interne auditors een steeds grotere rol van betekenis in het beheersen van risico’s, zeker wanneer zij naar de volle breedte van de bedrijfsvoering kijken. Hiermee neemt ook het belang van risicomanagement toe. Een intern onderzoek kan helpen om risico’s tijdig in kaart te brengen. Een effectieve (internal) auditfunctie is volgens DNB niet alleen essentieel bij het borgen van een integere bedrijfsvoering, maar is ook een belangrijke informatiebron voor toezichthouders. Dit maakt de interne auditor tot een onmisbare schakel in goede (corporate) governance.


Wat doet een Operational Auditor?

De operational auditor onderzoekt de bedrijfsprocessen en de bestuurlijke beheersorganisatie. Daarbij wordt gekeken naar de inrichting en aansturing van de organisatie maar ook naar de opzet en kwaliteit van allocatie-, informatie-, communicatie- en controlesystemen. Operational auditors rapporteren in hoeverre de organisatie de ‘operatie’ op orde heeft. Risico’s worden in kaart gebracht en beheersmaatregelen worden getroffen. Denk bijvoorbeeld aan functiescheiding, kaders & richtlijnen, AO-procedures, etc.

» Bekijk hier vacatures voor operational auditors

De titel Register Operational Auditor (RO) is gekoppeld aan een door de SVRO erkende universitaire opleiding en tenminste drie jaar praktijkervaring.

Wat doet een IT Auditor?

Een IT-auditor evalueert de efficiëntie en effectiviteit van de IT-systemen van een organisatie, identificeert en beheert IT-risico's, en vertaalt bevindingen naar concrete acties. Dit kan een complexe taak zijn, waarbij gelet moet worden op het IT-landschap, potentiële bedreigingen en de vertaling van resultaten naar verbeteringen.

Een competente IT-auditor biedt expertise op al deze gebieden. Of ze nu intern of extern zijn, IT-auditors spelen een cruciale rol bij het beoordelen en adviseren over de controle en beveiliging van IT-systemen, het afstemmen van bedrijfsprocessen op IT, en het waarborgen van IT-kwaliteit voor veiligheid, continuïteit, transparantie en regelnaleving.

IT-auditors hebben een gedegen universitaire opleiding en minimaal drie jaar praktijkervaring. Geregistreerde IT-auditors (RE) voldoen aan strikte beroepsethiek en tuchtrechtelijke procedures, waardoor ze betrouwbaarheid en kwaliteit waarborgen.

» Bekijk hier vacatures voor it auditors

NOREA is de beroepsorganisatie voor IT-auditors in Nederland.

Andere vormen van Audit

Tot slot wordt de functienaam auditor ook gebruikt bij het uitvoeren van andersoortige audits, zoals safety, health & environment audits of bij bijzondere onderzoeken die bijvoorbeeld het gevolg zijn van fraudes (forensic auditor). Met compliance audits wordt onderzocht of de organisatie voldoet aan de voor die organisatie geldende in- en externe wet- en regelgeving. (zie ook www.compliancecarriere.nl )

Meer vacatures voor Auditors en Accountants:


Welke beroepsorganisaties voor Auditors en Accountants zijn er?

Beroepsorganisaties spelen een belangrijke rol bij de opleiding tot en permanente bijscholing van accountants en auditors. Ook bevorderen zij de kwaliteit van de werkzaamheden door hier standaarden voor op te stellen.

IIA Nederland

Het Instituut voor Internal Auditors (IIA) is de beroepsorganisatie voor internal auditors. IIA Nederland heeft ruim 2.800 leden en is onderdeel van de internationale IIA organisatie met meer dan 180.000 leden in bijna 190 landen.
De missie van het IIA is om internal audit in Nederland verder te ontwikkelen en te promoten en daarvoor internal auditors, bestuurders en andere belanghebbenden te ondersteunen bij een succesvolle invulling van de Internal Audit Functie (IAF).

Hoofdtaken van het IIA zijn:

 • Profilering van het vak – Het IIA voert een continue dialoog met de belangrijkste stakeholders, zoals toezichthouders, corporate governance commissies, beroepsorganisaties en belangenbehartigers, over de relevantie van internal audit als onmisbare schakel binnen corporate governance.
 • Kwaliteitsbewaking - IIA Nederland houdt het vertrouwen in de beroepsgroep hoog door het uitvoeren van kwaliteitstoetsingen naar het aanwezige stelsel van kwaliteitsbeheersing binnen individuele internal auditafdelingen (eens per vijf jaar).
 • Vaktechnische ondersteuning - IIA Global publiceert de Internal Audit Standaarden en aanvullende guidance. IIA Nederland publiceert daarnaast diverse position papers, discussion papers, het Audit Magazine en andere nadere uitwerkingen van relevante thema’s ter verduidelijking en verrijking van kennis en vaardigheden in de Nederlandse context. IIA Nederland biedt een totaaloverzicht van alle relevante trainingen op het gebied van auditing via de IIA Academy. Daarnaast organiseert het IIA op maat gemaakte, inhouse trainingen voor internal auditfuncties die hier behoefte aan hebben. De Stichting Vaktechnisch Onderzoek (SVO) van IIA Nederland financiert vaktechnisch en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van internal auditing.

(Bron: website IIA / Infographic


NOREA

De Nederlandse Orde van Register EDP-auditors (NOREA) is de beroepsorganisatie van IT-auditors. De organisatie heeft momenteel 1.700 leden en ruim 300 aspirantleden. NOREA waakt over de deskundigheid van haar leden en bindt hen tevens aan regels voor de beroepsuitoefening.

De doelstellingen van NOREA zijn:

 • bevorderen van de kwaliteit van de beroepsbeoefening
 • het bevorderen van de ontwikkeling van het vakgebied
 • het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de leden.

RE's moeten voldoen aan drie eisen voor inschrijving in het register:

 1. Een diploma van een erkende IT-audit opleiding
 2. Onbesproken gedrag, blijkens een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 3. Tenminste drie jaar aantoonbare ervaring met IT-auditwerkzaamheden

De door NOREA erkende IT-audit opleidingen zijn:

De opleiding tot EDP/IT-auditor wordt in Nederland aangeboden als een postinitiële (master-)opleiding. De IT-audit opleidingen duren ca. 2 tot 2,5 jaar en worden part-time gegeven, zodat de opleiding kan worden gevolgd door studenten die meestal reeds werkzaam zijn in de (IT-)auditpraktijk. Met een juiste vooropleiding (bijvoorbeeld RA of RO-opleiding) kunnen bepaalde vrijstellingen worden verleend of kan de IT-auditopleiding als zgn. 'kopstudie' in een verkorte variant worden gedaan. De opleidingsinstituten kunnen daarover de gewenste informatie geven.

(Bron: website NOREA)


NBA

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten).

In het accountantsregister van de NBA staan alle accountants in Nederland ingeschreven. Accountants zijn werkzaam in de openbare praktijk, bij de overheid, als intern accountant en in het management van organisaties. Ze vormen een brede, pluriforme beroepsgroep van ruim 21.000 professionals met gemeenschappelijke gedragsregels. Integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag zijn essentiële waarden voor iedere accountant.

De accountant heeft vanwege zijn of haar cruciale rol in de maatschappij een wettelijk beschermde titel. De NBA beschermt de beide titels die accountants mogen hanteren (RA en AA) en bevordert een goede beroepsuitoefening. Zij doet dit door het opstellen en handhaven van heldere gedrags- en beroepsregels voor alle accountants, door toetsing en door permanente educatie. De beroepsorganisatie bewaakt de kwaliteit van het accountantsberoep en stimuleert de ontwikkeling van het vakgebied. Ook zorgt de NBA er voor dat het accountantsberoep op belangrijke nationale en internationale podia haar stem duidelijk laat horen.

www.nba.nl


Waar kun je de opleiding tot auditor volgen?

Er zijn verschillende accountantsopleidingen in Nederland. Om Registeraccountant te kunnen worden dient een kandidaat een theoretische opleiding te hebben voltooid aan een van de daartoe erkende Post-Master Accountancy-opleidingen.

De volgende universiteiten bieden een erkende Post-Master Accountancy-opleiding aan:

Voor de inschrijving in het RE register is – naast 3 jaar praktijkervaring en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) - een diploma vereist van één van de vier erkende (postgraduate) IT-audit opleidingen:

 •  Erasmus School of Accounting and Assurance (ESAA-Rotterdam)
 • TiasNimbas Business School (Tilburg University)
 • Vrije Universiteit Amsterdam (Post Graduate School)
 • Universiteit van Amsterdam, Business School.


Overzicht van evenementen voor auditors:

Op de volgende sites wordt verwezen naar evenementen en bijeenkomsten op auditgebied:


Magazines voor Auditors:

Veel gestelde vragen

De interne auditor beoordeelt in welke mate een organisatie succesvol is in het beheersen en verminderen van de risico's die gepaard gaan met haar bedrijfsprocessen. Dit is van cruciaal belang voor zowel een integere bedrijfsvoering als voor het verschaffen van waardevolle informatie aan instanties zoals toezichthouders. Hierdoor wordt de interne auditor een essentiële factor in het bevorderen van effectief (corporate) governance.

Een IT-auditor, ook bekend als een EDP-auditor (Electronic Data Processing), richt zich op de beoordeling van IT-beheersing en -beveiliging binnen een organisatie, met een sterke nadruk op de afstemming met bedrijfsprocessen.

Het waarborgen van de kwaliteit van IT is van vitaal belang, niet alleen vanuit veiligheidsoverwegingen, maar ook voor de garantie van continuïteit, transparantie, governance en compliance. De titel Register EDP Auditor (RE) wordt toegekend aan professionals die een universitaire opleiding hebben voltooid en minimaal drie jaar praktische ervaring kunnen aantonen.

De operational auditor heeft als taak om de effectiviteit van de organisatie te onderzoeken en te rapporteren. Dit onderzoek omvat de evaluatie van bedrijfsprocessen en het bestuurlijke beheer. Het doel is om risico's in kaart te brengen en beheersmaatregelen te nemen met betrekking tot de inrichting en aansturing van de organisatie. Hierbij kan gedacht worden aan zaken zoals functiebeschrijvingen, beleidskaders, richtlijnen en procedures voor administratieve organisatie.

Om de titel Register Operational Auditor (RO) te dragen, is een door SVRO erkende universitaire opleiding en minstens drie jaar praktijkervaring vereist.

Accountants spelen een cruciale rol bij het opstellen, evalueren en verifiëren van jaarrekeningen en financiële overzichten. In Nederland zijn grote en middelgrote bedrijven, overheidsinstellingen en banken wettelijk verplicht om hun jaarrekeningen te laten vergezellen van een 'accountantsverklaring'. Deze verklaring bevestigt dat een accountant de gegevens in de jaarrekening heeft gecontroleerd en als correct heeft beoordeeld. De accountantsverklaring heeft aanzienlijke betekenis voor aandeelhouders, crediteuren en het management van de organisatie.

Registeraccountants (RA-accountants) richten zich voornamelijk op de controle van jaarrekeningen en financiële verslaglegging, vooral voor grote ondernemingen. Hoewel RA-accountants in accountantskantoren kunnen werken, zijn ze vaak in dienst van de organisatie of overheidsinstantie waarvan ze de jaarrekening controleren. Om de beroepstitel Registeraccountant (RA) te mogen voeren, is een universitaire opleiding en inschrijving in het accountantsregister van de NBA vereist.

Van Accountant naar Consultant, de stap is minder groot dan je denkt. De Consultant gaat verder waar de Accountant ophoudt, en koppelt een gedegen advies aan de opgeleverde financiële informatie. De CEO, CFO, Controller en Treasurer steunen op deze financiële management informatie.

Een Risk Manager is verantwoordelijk voor het identificeren, beoordelen en beheersen van diverse financiële, juridische, strategische en veiligheidsrisico's die de kapitaal- en inkomstenstromen van een organisatie kunnen beïnvloeden. Deze risico's kunnen afkomstig zijn uit verschillende bronnen, zoals financiële onzekerheid, wettelijke verplichtingen, strategische keuzes, ongevallen en natuurrampen.

Effectief risicobeheer houdt in dat middelen worden ingezet om de negatieve impact van gebeurtenissen te minimaliseren, terwijl tegelijkertijd de kansen op positieve gebeurtenissen worden gemaximaliseerd. Het is van essentieel belang dat organisaties een consistente, systematische en geïntegreerde aanpak hanteren om significante risico's te identificeren, beheren en beperken. Dit draagt bij aan het waarborgen van financiële stabiliteit en het behoud van de bedrijfscontinuïteit.

De financiële verslaglegging van organisaties is een cruciale informatiebron voor iedereen die een inzicht wil krijgen in de financiële gezondheid en prestaties van die organisatie, waaronder aandeelhouders, financiers en andere belanghebbenden. Het is van vitaal belang dat financiële verslaggeving voldoet aan diverse nationale en internationale wetten en regelgeving, zoals de Sarbanes-Oxley Act (SOX), International Financial Reporting Standards (IFRS) en US Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Deze normen zorgen voor consistentie, transparantie en vergelijkbaarheid in de rapportage, waardoor belanghebbenden kunnen vertrouwen op de juistheid en integriteit van de financiële informatie om weloverwogen beslissingen te nemen.

Beroepsorganisaties spelen een belangrijke rol bij de opleiding tot en permanente bijscholing van accountants en auditors. Ook bevorderen zij de kwaliteit van de werkzaamheden door hier standaarden voor op te stellen.

IIA Nederland

Het Instituut voor Internal Auditors (IIA) is de beroepsorganisatie voor internal auditors. IIA Nederland heeft ruim 2.800 leden en is onderdeel van de internationale IIA organisatie met meer dan 180.000 leden in bijna 190 landen.

NOREA

De Nederlandse Orde van Register EDP-auditors (NOREA) is de beroepsorganisatie van IT-auditors. De organisatie heeft momenteel 1.700 leden en ruim 300 aspirantleden. NOREA waakt over de deskundigheid van haar leden en bindt hen tevens aan regels voor de beroepsuitoefening.

NBA

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten).

Er zijn verschillende accountantsopleidingen in Nederland. Om Registeraccountant te kunnen worden dient een kandidaat een theoretische opleiding te hebben voltooid aan een van de daartoe erkende Post-Master Accountancy-opleidingen.

De volgende universiteiten bieden een erkende Post-Master Accountancy-opleiding aan:

Voor de inschrijving in het RE register is – naast 3 jaar praktijkervaring en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) - een diploma vereist van één van de vier erkende (postgraduate) IT-audit opleidingen:

 •  Erasmus School of Accounting and Assurance (ESAA-Rotterdam)
 • TiasNimbas Business School (Tilburg University)
 • Vrije Universiteit Amsterdam (Post Graduate School)
 • Universiteit van Amsterdam, Business School.

In Nederland kennen we op universitair niveau de titels RA (register accountant), RE (register EDP auditor oftwel IT auditor), RO (register Operational Auditor) en RC (Register Controller). Hieronder een overzicht van internationale titels:

Titels Audit.png 38.52 KB

www.auditcarriere is de grootste niche-vacaturebank voor Auditors en Accountants die zich willen specialiseren tot Internal Auditor, Operational Auditor of IT Auditor.